Условия за пътуване

 

За целите на тези общи условия се уточняват следните дефиниции:

**ТА 12 Травъл EООД : наричана по –долу с термина Туроператор.

**Потребител на туристическа услуга наричан по-долу: Клиент/Потребител.

1.Ред и начин на осъществяване на резервация по групови или индивидуални програми и оферти ,предлагани от  туристическа агенция 12 Травъл.

 

1.1.Резервации по индивидуални или групови оферти и програми се извършват и приемат както следва:

1.1.1.По телефон, факс, чрез средствата за комуникация в интернет или на място в офиса на Туроператора или чрез упълномощен от него туристически агент 

1.1.2. Резервация по индивидуални или групови туристически оферти и програми се приемат и реализират само срещу внесен депозит на стойност  50% от общата цена на пътуването и надлежно издаден и подписан от дветете страни Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена.

1.1.3. Резервацията се потвърждава от  страна на Туроператора в рамките до 48 часа от получаването на подписан Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена от страна на Клиента.

1.1.4. За оформянето на резервация е необходимо Клиентът да подаде към Туроператора следните данни:

а/Три имена изписани на латински език по документ на пътуване.

б/Телефон за връзка, имейл за кореспонденция.

в/Ако при пътуването има деца , задължително се посочва  дата на раждане.

г/Брой на пътуващите.

д/Дестинация, дата на пътуване, хотел, пансион, срок или период на настаняване.

е/Вид транспортно средство.

ж/Специални изисквания на Клиента, които желае Туроператорът да отрази при оформянето на резервацията.

1.1.5. При потвърдена резервация ,за която Клиентът е внесъл депозит от 50 % при заявяването на резервацията към Туроператора  и е получил ,и съответно подписал Договор за организирано пътуване с обща цена ,издаден от Туроператора,  доплащането до общата цена на пътуването по Договора се извършва в срок на 30 дни ,предхождащи датата на пътуването посочена в Договора.

1.1.6. При неспазване на условията по т.1.1.5. Туроператорът си запазва правото да анулира резервацията и да не възстанови платения депозит от Клиента.

1.1.7. При резервация по програми и оферти от типа Last Minute, Special Offer, Super Last Minute, при които  има 30 и по- малко дни между датата на подписване на Договор за организирано пътуване с обща цена и датата на пътуване , обект на Договора, се изисква заплащане на пълната равностойност на общата цена на организираното пътуване към Туроператора.

1.1.8.Резервации по т.1.1.7. се потвърждават от Туроператора в срок от 48 часа от подписване на Договор за организирано пътуване с обща цена и получено плащане по условията на т.1.1.7.

1.1.9. Потвърдена резервация е всяка резервация ,за която Туроператорът е уведомил писмено  или устно Клиента чрез средствата за масова кореспонденция и комуникация.

2. Начин на заплащане на резервация от Клиента към Туроператора.

2.1. В брой ,в офиса на Туроператора.

2.2. По банков път, в изрично посочена в Договора за организирано туристическо пътуване с обща цена и на сайта на Туроператора банкова сметка.

2.3.Плащането се извършва в лева по начините посочени в т.2.1. и т.2.2. като превалутирането от дадена чуждестранна валута в лева се извършва по курса на БНБ в  деня на плащане от Клиента към Туроператора.

2.4. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:

2.4.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

2.4.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договара, като летищни, пристанищни такси и други,редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

2.4.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 2.4.3. касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестраниия си съконтрагент в USD). Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

3.Изисквания за пътувания по програми и оферти предлагани и/или организирани от Туроператора.

3.1. При пътувания в страни членки на ЕС на български граждани се изисква валидна лична карта или международен паспорт.

3.2. При пътувания в страни извън ЕС на български граждани се изисква  международен паспорт с валидност най-малко 6 месеца след датата на прибиране.

3.3.Туроператорът съдействие при оформяне и подаване на документи за издаване на виза, но не носи отговорност при отказ за издаване на виза.

3.4.Туроператорът не носи отговорност в случай на отказ на граничните власти да допуснат Клиента на територията на съответната държава.

3.5.Туроператорът не носи отговорност за съхранение на личен багаж, документи, пари, ценности и др. по време на пътуването.

3.6. При пътуване в чужбина на деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимия документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.

3.7.Всички пътувания организирани и провеждани от Туроператора са само и единствено със цел Туризъм, при индикация за емиграция на турист или туристи, Туроператорът си запазва правото да информира незабавно местните власти .

3.8. При автобусни екскурзии ,Клиентът е длъжен по време на осъществяване на пътуването по определения за целите на пътуването маршрут да е седнал ,при неспазване на това изискване, Туроператорът не носи отговорност за претърпени щети от страна на Клиента .

3.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

3.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.11 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

4.Издаване на документи при потвърдена и платена резервация с подписан Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена.

4.1. Клиентът получава целия пакет от документи за пътуването по резервация при Туроператора по следния начин:

4.1.1. В седмицата на пътуването,Клиентът трябва да се свърже с Туроператора и да се уговори за ден и час ,в който да посети офиса за получаване на документи по резервираното си пътуване.

4.1.2. Пакетът с документи ,който Клиентът получава се състои от следните реквизите:

4.1.2.1. Ваучер за настаняване в хотела.

4.1.2.2. Застрахователна полица Помощ при пътуване с общи условия на застрахователната компания ,към която е сключена полицата.

4.1.2.3. Програма на пътуването с ясна и детайлна информация.

4.1.2.4. Самолетен билет .

4.1.2.5. Информационна бланка с ден, дата, час и място за събиране и тръгване на групата .

4.1.2.6.Други документи според спецификата на определената оферта ,по която е сключен Договора за организирано туристическо пътуване.( виза и т.н.)

5.Анулации.

5.1. При анулация от страна на Клиента към Туроператора се спазват условията за анулационна политика в Договора за организирано туристическо пътуване,сключен между Туроператора и Клиента, а именно:

5.1.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 60 дни  преди датата на пътуването .

5.1.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.51.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:

11.2.1. Ако направената анулация е:

от 59 –ият ден до 42-ият ден преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на от 35 % от общата цената на пътуването.

от 41-ият ден до 22-ият ден, преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 50 % от общата  цената на пътуването.

от 21 дни и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

6.Рекламации.

 6.1. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 14 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

6.2. Всички оплаквания на пътуващите лица трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на пътуващите лица, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

6.3. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

6.4.В срок от 30 дни Туроператорът уведомява писмено клиента за своето становище по рекламции ,отговарящи на условията по т.6.1.

7.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
7.1.Туроператорът се задължава: 

 7.1.1. да предостави в съответствие с условията на Договора за организирано туристическо пътуване, туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

7.1.2. да осигури на Потребителя задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за ОРГАНИЗИРАНИТЕ /групови пътувания с автобус, самолет или чартърен полет/ пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването, и по желание на Потребителя да предостави срещу допълнително заплащане застраховка за индивидуалните пътувания извън страна.
7.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на гореупоменатото застрахователнo дружествo) от други рискове по време на пътуването.
7.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща. 
7.3. Застраховка "Отговорност на туроператора" -   застрахователна полица № 1510013150000512254  / от 06.10.2015 г. на ЗАД "Армеец", ул. Стефан Караджа №2, 1000 София. Сертификатът към застрахователната полица е изложен на видно място в офис на Туроператора.

Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването. 
7.4. Потребителят се задължава:
7.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България. 
7.4.2 ако Потребителят е лице,който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). 
7.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги. 
7.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
7.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
7.5. Потребителят има право:
7.5.1. в срок до 15 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице приема прехвърлянето за обстоятелствата по Договора и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случайте, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

8. ОТГОВОРНОСТ
НА СТРАНИТЕ:
8.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по Договора, същият  се задължава да компенсира Потребителя до размера на надлежно доказаните вреди.
8.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
8.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, като удържа тази част от тях, явяващи се извършени фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
8.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
8.4.1. Забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания)
8 .4.2. Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя
.
8.4.3. Загуба или повреда на багажа по време на пътуването
.
8.4.4. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя 
.
8.4.5. Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
8.4.6. При форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 
8.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
8.6. Когато туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на

договора, е длъжен - пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.

Потребителят може да:

8.6.1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към

договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

8.6.2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

8.7.  Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в срок три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.

8.8. Когато потребителят се откаже от договора съгласно т.8.6.2, той има право да избира една от следните възможности:

1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или

туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или

2. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуванe.

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

 9. Друга информация

 12 Травъл ЕООД е сключил застраховка по чл. 42 от Закона за Туризма със ЗПАД Армеец с № 1510013150000512254  / от 06.10.2015 г с валидност до 06.10.2016 год.

„12 Травъл предлага възможност за сключване на всички застраховки по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за Туризма (ЗТ).

12Травъл ЕООД е регистриран туроператор и туристически агент с безсрочно удостоверение за регистрация № РК-01-7472 .